การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่2/2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่2/2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-013-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องโกลเด้น ฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 14 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เภสัชกรในเขตจัดหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกรมีสมาชิกจำนวน 260 รายมีคณะกรรมการบริหารสมาคมยา นครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ( อดีตนายกสมาคมยา ) นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม 14 อำเภอมีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมวิชาการให้กับสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1-4 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาร้านขายยาตามกฎหมาย พรบ.ยา และตามเกณฑ์ GPP
2. key clinical trials of atorvastatin of cardiovascular events เพื่อการดูแลรักษาพยาบาล การับบริการด้านวิธีคัดกรอง/จำแนกผู้ป่วยและวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
3. เพื่อให้เภสัชกรและบุลากรในร้านยา ได้รับทราบข้อมูลการเลือกใช้ยาแก้ปวด
4. เพื่อการแยกวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชืั้อ รวมไปถึงการซักประวัติและการส่งต่อไปโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การใช้ยา การให้คำแนะนำ การรักษา และแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วย ที่ได้รับจากร้านยา ในการจำแนกผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภก.พงศ์ธัช กิจมานะวัฒน์ เบอร์โทร.089-1942265