การประชุมวิชาการ
การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
ชื่อการประชุม การสัมมนาเภสัชกรจังหวัดระยอง ปี 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-006-06-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 09 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ