การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ 12 ปีฟาร์แมกซ์ เรื่อง NCDs ภัยเงียบที่ต้องระวัง และ การใช้ยากับโรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ 12 ปีฟาร์แมกซ์ เรื่อง NCDs ภัยเงียบที่ต้องระวัง และ การใช้ยากับโรคอื่นๆ ที่พบในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมรัชดาบอลลูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ศูนย์เภสัชกรรม บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรประจำร้านยา ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งองค์ความรู้เรื่องยา โรค และอาการวิทยาต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ประกอบการประเมินอาการวิทยาของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และดำเนินการพิจารณาเลือกจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
ทางทีมบริหาร บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด เล็งเห็นว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านยา มักจะพบโรคและลักษณะอาการผิดปกติต่าง ๆ อย่างหลากหลายในแต่ละวัน ซึ่งในบางกรณีอาจยังไม่สามารถประเมินอาการผิดปกติดังกล่าวได้ชัดเจน หรือยังเกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562ในงาน 12 ปีฟาร์แมกซ์ โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ทุกท่านและเภสัชกรท่านอื่นที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา ที่จะนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรประจำบริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ และเภสัชกรที่สนใจ เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ทางโทรศัพท์ 02-5147007และหรือ 081-113-8450, Facebook ที่https://www.facebook.com/pharmaxshop และ Line@pharmaxshop.com