การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-07-2562
สถานที่จัดการประชุม เดอะคอนเนคชั่น ชั้น 2 MRT ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 26 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา จำนวนประมาณ 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มลพิษทางอากาศ หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยากและเป็นภัยต่อสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ โดยเฉพาะเป็นสาเหตุสำคัญในการก่อโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคเบื้องต้นที่พบได้บ่อยได้แก่ ไอเรื้อรังมีเสมหะข้นเหนียว มีภาวะจมูกอุดตัน และรู้สึกเจ็บระคายเคืองในช่องปากและลำคอ และนอกจากนี้อีกผลกระทบสำคัญที่ส่งผลให้โรคทางเดินหายใจมีอาการแย่ลง มีแนวโน้มกลายเป็นโรคเรื้อรัง และทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานแย่ลงได้อีกนั่นคือ ปัญหานอนไม่หลับ ซึ่งแม้ว่าผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาและใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการในระบบทางเดินหายใจแล้ว แต่เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี สภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน รวมถึงการละเลยต่อสุขบัญญัติการนอนที่ดี ทำให้อัตราการเกิดโรคนอนไม่หลับเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับสภาวะมลพิษทางอากาศที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน จึงยิ่งส่งผลให้การรักษาของโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคนอนไม่หลับทำได้ยากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาโรคทั้งสองที่ต้นเหตุ โดยการปฏิบัติตัวและเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ดังนั้นเภสัชกรซึ่งถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ลำดับต้น ๆ ที่สามารถให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยได้นั้น จึงควรเรียนรู้ถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงแนวทางการรักษาและป้องกันโดยใช้ยา และเครื่องมือแพทย์ของโรคดังกล่าว เพื่อสามารถให้คำแนะนำเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค, สาเหตุและอาการของการนอนไม่หลับ เพื่อป้องกันและรักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) รวมถึงลดการใช้ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจหลักการรักษาอาการนอนไม่หลับและการเลือกใช้ยารักษาอาการนอนไม่หลับที่เหมาะสมในร้านยา
3. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัย ภาวะจมูกอุดตัน ไอเรื้อรังมีเสมหะข้นเหนียว และการเจ็บระคายเคืองในช่องปากและลำคอ ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
4. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ไอเรื้อรังมีเสมหะข้นเหนียว มีภาวะจมูกอุดตัน และรู้สึกเจ็บระคายเคืองในช่องปากและลำคอ และการป้องกันและรักษาโรคที่เหมาะสม
5. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศิวกานด์ โทร 02-3015467, 090-9311878, e-mail: siwakarn.p@dksh.com ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 800 บาท และต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562