การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน ประเด็นการเรียนรู้: การป้องกันและการดูแลภาวะท้องเสียและผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่าย
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน ประเด็นการเรียนรู้: การป้องกันและการดูแลภาวะท้องเสียและผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่าย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-030-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam ห้อง Sapphire Suite I+II
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แผลผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่ายเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในสภาวะสังคมผู้สูงอายุ มักในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นสิ่งขับถ่ายไม่ได้ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่นอนติดเตียง มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและไม่สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีการถ่ายเหลวร่วมด้วย จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดแผลผิวหนังอักเสบชนิดรุนแรง รวมถึงเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญต่อการเกิดแผลกดทับที่บริเวณก้นกบและการติดเชื้อตามมา นอกจากนี้ภาวะแผลผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่ายสามารถพบได้ในเด็กที่ต้องพึ่งพาการใส่ผ้าอ้อม หรือที่เรียกว่า ผื่นผ้าอ้อม ซึ่งปัจจุบันมีแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและการดูแลผิวหนังเบื้องต้นตามหลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานสากล โดยมีข้อแนะนำถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ skin protection การจัดการกับสาเหตุการถ่ายเหลวและการกลั้นสิ่งขับถ่ายไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบในผู้ใหญ่และเด็ก และยาที่ช่วยรักษาท้องเสียออกสู่ท้องตลาดหลายชนิด เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งลดปัญหาจากการดูแลในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้และการป้องกัน
3. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลแผลผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่ายเบื้องต้น
4. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ skin protection ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหนังอักเสบจากสิ่งขับถ่ายได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ โทร 02-301-5622 e-mail: narisa.t@dksh.com ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 800 บาท ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562