การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-029-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ / โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพ / โรงแรม อีสติน กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 05 -28 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2552 กับปี 2557 พบคนไทยเป็นเบาหวานมากขึ้นทุกช่วงอายุ จากร้อยละ 6.9 เป็น ร้อยละ 8.9 ที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง การรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวการดูแล ผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมต้องการทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรค วิธีการ รักษาสร้างทักษะการกินการอยู่ที่ถูกต้อง โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยปฏิบัติได้จริงสามารถให้การดูแลรักษา ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ชะลอการดำเนินโรค เพื่อป้องกันความรุนแรง ลดภาระค่าใช้จ่าย และการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ผู้เจ็บป่วยจากโรคเบาหวานสามารถเข้าถึงบริการ และได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ได้แก่ ตรวจตา ไต เท้า ทันตกรรม และความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรง จากภาวะแทรกซ้อนในด้าน ต่างๆ หรือชะลอภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการตายที่จะเกิดขึ้น จากรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ปีงบประมาณ 2561 พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 21,045 คน จากความสำคัญดังกล่าวสำนักอนามัยโดยกองสร้างเสริมสุขภาพจึงได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมให้แก่บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพของศูนย์บริการ สาธารณสุข 68 แห่ง เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานก่อนจะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานลักษณะสหสาขาวิชาชีพและให้การรักษาต่อเนื่องได้
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดูแลตนเองแก่ ผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุม