การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมพัฒนาระบบยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมพัฒนาระบบยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-014-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -28 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use) คือ การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพในขนาดความถี่และระยะเวลาในการรักษาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก และมีความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย โดยต้องเป็นยาที่มีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผล ให้ประโยชน์ในทางคลินิก มีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน กรณียาปฏิชีวนะต้องคำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เนื่องจากนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2560 ได้มีการบรรจุให้การ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 รวมถึงในปัจจุบันมีการศึกษาที่พบว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูง นำไปสู่ปัญหาทั้ง ต่อบุคคล คือ ตัวผู้ป่วยและเป็นปัญหาสาธารณสุข เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistance) มากขึ้นจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ และนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะช่วยลดการสั่งใช้ยาที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมคุณค่าและคุณภาพในมิติประสิทธิภาพและเป็นการแสดงถึงคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ได้นำนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาใช้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2560 ผลการดำเนินการพบว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาลงได้ แต่ผลลัพธ์ทางด้านการรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และการสร้างเสริมสุขภาพไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และยาสมุนไพรไทย จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมอบรมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจหลักการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยเฉพาะยาสมุนไพรไทย และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล การนำสมุนไพรไทยมาใช้ในโรงพยาบาล
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการ และแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยา อย่างสมเหตุผล การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และการนำสมุนไพรมาใช้ทดแทนยาต้านจุลชีพบางรายการ
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย อย่างเหมาะสมได้
คำสำคัญ
ระบบยา