การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมให้ความรู้โภชนบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้โภชนบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-029-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
วันที่จัดการประชุม 12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า 50 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย มีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีการจัดทำแผนพัฒนาในระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การเข้าถึงมีคุณภาพมากขึ้น มีการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วขึ้นซึ่งส่งผลต่ออัตราการอยู่รอดโดยตรง ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งคือ การรับประทานอาหารได้น้อยลงน้ำหนักตัวลดลง และผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลจะยิ่งพบภาวะทุพโภชนาการ สูงขึ้นการให้โภชนบำบัดเป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรกเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆหลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังประสบปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ ควรได้รับการคัดกรองเฝ้าระวัง รักษาและดูแลช่วยเหลือจากบุคลากรทางด้านการแพทย์อย่างถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้โภชนบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์โรงพยาบาลในการเป็นศูนย์เชี่ยววชาญโรคมะเร็งภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้า สามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ
2.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
2.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาวิชาชีพ อันน่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
คำสำคัญ
โภชนาการบำบัดกับผู้ป่วยมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถโทรไปลงทะเบียนได้ที่มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศประเทศไทย 02-061-7373