การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 100-150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ในเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สามารถให้บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง และหลอดเลือดสมองตีบ และ การเลิกบุหรี่ อันเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เภสัชกรชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นเภสัชกรปฐมภูมิอันเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายของประเทศในขณะนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลิกบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง และหลอดเลือดสมองตีบ เทคนิกการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่