การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-06-2562
สถานที่จัดการประชุม วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมรัลด์ รัชดาภิเษก
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งส่งผลทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีปัญหาจากมลพิษ สารพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยร่วม ส่งผลการเกิดมะเร็งซึ่งปัจจุบันสามารถคัดกรอง ตรวจสอบ และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งที่พบได้บ่อย เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วย ญาติ ที่เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากปัญหาจากการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา รวมถึงแนวทางการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพในขณะที่ป่วยมะเร็งได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเพิ่มบทบาทการคัดกรอง ประเมินโรคมะเร็งบางประเภทโดยเภสัชกรชุมชนในร้านยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจการคัดกรอง ประเมินโรคมะเร็ง ตลอดจนการแนะนำส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
2. เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านความรู้พื้นฐานต่อยา และแนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย
3. เพิ่มความสามารถให้การคำปรึกษาด้านยาต่อการรักษาของผู้ป่วย ญาติ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
คำสำคัญ
Chemotherapy Drugs, Cancers Screening,Colorectal Cancer, Breast Cancer, Cervical Cancer