การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-021-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 22 -26 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย - เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ - คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 29.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการฯ นี้ จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และหน้าที่ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด สามารถนำความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยมาบูรณาการใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนการให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยา ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง
การปฏิบัติตัวระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว
2. นำข้อมูลเชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ในชุมชน
4. ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในหน่วยงานโดยมีความสอด
รับกับนโยบายด้านแผนการให้บริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกและข้อมูลเชิง
ประจักษ์
คำสำคัญ
Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases