การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ เครื่องมือเเพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ เครื่องมือเเพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 19 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และผู้สนใจ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีการแก้ไขบางมาตราในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ต่อการทำงานของเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 ” ใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ และให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แก่เภสัชกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2) ความเเตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. เครื่องมือเเพทย์ฉบับเดิม พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. เครื่องมือเเพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
3) การเตรียมความพร้อมและปรับการทำงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. เครื่องมือเเพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
คำสำคัญ
Medical Device Act, Medical Device Classification, Medical Device Regulation
วิธีสมัครการประชุม
สมัคร Oniline ที่เว็บไซต์ http://www.rapatregistration.com/register.php