การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 เรื่อง Hot Topics in Medicine 2019
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 เรื่อง Hot Topics in Medicine 2019
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-025-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 10 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ การประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ประจำปี 2562 เรื่อง \"Hot topics in Medicine 2019 \" มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอายุรศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ในมุมของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Software application การวินิจฉัย วางแผนการรักษาอย่างแม่นยำให้เหมาะกับผู้ป่วย รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้าน IT ในด้านต่าง ๆ และการสร้างระบบเครือข่าย IT ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1) เพิ่อส่งเสริมคุณภาพการบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อพัฒนาศักยกาพของบุคลากรทั้งในภาควิชา อายุรศาสตร์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
3) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของภาควิชาอายุรศาสตร์ และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกลุ่มงาน
4) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
5) เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์พยาบาล เภสัชกร และบุคลากร ทางการแพทย์
คำสำคัญ
Medicine 2019, ประชุมวิชาการ, ครั้งที่ 27, ประจำปี 2562
วิธีสมัครการประชุม
Online