การประชุมวิชาการ
Pain management : COX-2 Inhibitors และ Silymarin : In community pharmacy practice
ชื่อการประชุม Pain management : COX-2 Inhibitors และ Silymarin : In community pharmacy practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-012-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 19 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป/เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภัยไข้เจ็บในชีวิตประจำวันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และเกิดขึ้นได้ทุกระบบภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ, ระบบอวัยวะสืบพันธ์, ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งแต่ละโรคก็จะมีอาการที่บ่งบอกให้ตรวจเช็ค ค้นหาโรค และมีวิธีการรักษา หากมีการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง ก็จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วย ซึ่งโรคที่สามารถพบได้บ่อยในร้านยานั้น เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อาการปวดเมื่อยต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องจ่ายยาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ทางคณะฯ และชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่เภสัชกรในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคและยาในหัวข้อ Pain management : COX-2 Inhibitors และหัวข้อ Silymarin : In community pharmacy practice
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจและทราบถึงสาเหตุของอาการปวด และหลักการใช้ยา COX-2 Inhibitors ที่ถูกต้อง
2. เข้าใจและทราบถึงข้อบ่งใช้ ประโยชน์ และผลข้างเคียงของยา Silymarin
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น หรือให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้
คำสำคัญ
COX-2 Inhibitors, Silymarin, ร้านยา