การประชุมวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2562. ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจจับสัญญานความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง”
ชื่อการประชุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2562. ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจจับสัญญานความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-017-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 22 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน