การประชุมวิชาการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562”
ชื่อการประชุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-016-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 12 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความจำเป็นในการจัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เพื่อให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมาตรฐาน โดยใช้ระบบการอนุญาต การขึ้นทะเบียนตำรับ
การแจ้งรายละเอียด และการจดแจ้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถช่วยทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับตลาดต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
พระราชบัญญัติสมุนไพร