การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเรื่องการคัดเลือกและจัดซื้อยาคุณภาพ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเรื่องการคัดเลือกและจัดซื้อยาคุณภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมปฐมจักรี โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่จัดการประชุม 27 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของโรงพยาบาลต่างๆของเขตสุขภาพที่5
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดซื้อจัดหายาของภาครัฐ เพื่อประสิทธิผลในการรักษาโรค และความปลอดภัยในผู้ป่วยตลอดจนการใช้งบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพจากการที่กระทรวงการคลังได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญเพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ส่งผลให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องกำหนดวิธีการจัดหายาที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเข้าสู่โรงพยาบาล ซึ่งกระบวนการคัดเลือกยานั้นเป็นหน้าที่ของเภสัชกรในการกำหนดวิธีการจัดหายาให้ไปเป็นตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีได้ดำเนินการจัดการประชุมเรื่อง คัดเลือกและจัดซื้อยาคุณภาพ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการกระบวนคัดเลือกยาและจัดซื้อยาคุณภาพที่ต้องนำองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ด้านต่างๆมาใช้ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อยาให้ได้ยาที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาโรค และความปลอดภัยต่อผู้ป่วยอันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพระบบระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ในการคัดเลือกและจัดซื้อยาให้ได้ยาที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาโรค และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย


คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกรของโรงพยาบาลต่างๆของเขตสุขภาพที่5 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมมายัง ภญ.ธนภรณ์ เลิศสุโภชวณิชย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ที่หมายเลขโทรสาร 032 327919 หรือ Email address: thanarx6@gmail.com ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ภญ.ธนภรณ์ เลิศสุโภชวณิชย์ ที่หมายเลข 086 6248694