การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ และ การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การตลาดดิจิตอลและ การสื่อสารออนไลน์ และ Nutraceuticals for Anti-Aging
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ และ การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การตลาดดิจิตอลและ การสื่อสารออนไลน์ และ Nutraceuticals for Anti-Aging
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ พอยท์ ทูไฟว์ (TSIX5.25) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี และ เภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค เปลี่ยนไปจากอดีต มีการใช้ Internet ในวิถีชีวิตมากขึ้น
การสื่อสารแบบออฟไลน์เดิมที่เคยใช้ในการทำการตลาด เช่น โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ ป้ายโฆษณาต่างๆ เริ่มเห็นผลตอบรับน้อยลง และ มีการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารการตลาดไปเป็นรูปแบบ การตลาดดิจิตัล (Digital Margeting) หรือที่นิยมเรียกว่า การตลาดออนไลน์ เพิ่มเรื่อยๆ
สำหรับร้านขายยาในยุคนี้ ส่วนใหญ่เริ่มมีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารโดยตรงต่อผู้บริโภค จากเดิมมีแค่ช่องทางออฟไลน์ คือ หน้าร้าน มาเป็นช่องทางออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางโซเซียลมีเดีย และ ช่องทางแพลทฟอร์มต่างๆ เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้คนได้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด ป้องกันดีกว่า รักษา ซึ่ง แนวทางการทำให้สุขภาพแข็งแรง มีหลายอย่าง อาทิเช่น การออกกำลังกายให้ถูกต้อง การพักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบเป็นอย่างดีมานาน ปัจจุบันมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเวชศาตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) โดยที่ โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีผลในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
บทบาทของร้านขายยาในยุคดิจิตอล จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจาก การให้บริการเชิงรับ เป็นให้บริการเชิงรุก เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเป็นโรค เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรร้านขายยา ต้องมีความรู้ทั้งด้านการตลาดยุคดิจิตอล และ เวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล และ ข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน
2. อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ ช่องทาง และ เครื่องมือทางการตลาดดิจิตอล
3. อธิบายวิธีการสื่อสารตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ร้านขายยาสามารถนำไปใช้ได้จริง
4. เพื่อให้รู้จักโภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) ที่ใช้ในการชะลอวัย (Anti-Aging)
คำสำคัญ
การตลาดดิจิตอล (Digital Margeting) ร้านขายยายุคดิจิตอล โภชนเภสัชภัณฑ์เพื่อการชะลอวัย (Nutraceuticals for Anti-Aging)