การประชุมวิชาการ
“จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ”
ชื่อการประชุม “จอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ”
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-015-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 28 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD) เป็นโรคที่เริ่มพบได้ในผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี และพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ในปัจจุบันประชากรโลกมีอายุเพิ่มขึ้น จึงพบว่า โรคนี้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการประเมินว่า โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดได้มากกว่าครึ่ง (54%) และคาดการณ์ว่ามีความชุกของโรคนี้อยู่ที่ประมาณ 1.2-1.8% ในประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าในสาเหตุและภาวะของโรคจอประสาทตาเสื่อม
2.เพื่อให้ทราบวิธีป้องกันและดูแลรักษาเบื้องต้นของโรคจอประสาทตาเสื่อม ในผู้สูงอายุ
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ โรคตา โรคจอประสาทตาเสื่อม