การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-023-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 07 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาการสำหรับวิชาชีพเภสัชกร โดยกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมวิชาการด้านยา และความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้อง ปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ฟื้นฟู พัฒนาความรู้ให้กับเภสัชกร ในจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอด/ฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะ ทางด้านเภสัชกรรม
คำสำคัญ
การอบรมวิชาการสำหรับเภสัชกร