การประชุมวิชาการ
การประเมินและรักษาอาการ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า และวิตกกังวล ในร้านขายยา (Management of Insomnia, Depression and Anxiety)
ชื่อการประชุม การประเมินและรักษาอาการ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า และวิตกกังวล ในร้านขายยา (Management of Insomnia, Depression and Anxiety)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-008-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -19 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรชุมชน เป็นบทบาทสาคัญในการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนในชุมชน ถือเป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ประชาชนมาสมารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นอันดับต้นๆ ความรู้ความสามารถในการประเมินและจัดการกับโรคที่พบได้บ่อยจึงเป็นทักษะที่จาเป็นปัจจุบันมีอัตราการเกิดโรคทางด้านระบบประสาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับ อาการเครียดที่นาไปสู่โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวล ซึ่งผู้ป่วยมักจะเข้ามาใช้บริการในร้านยาและหวังจะได้การรักษาที่ได้ผลกลับไป ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและกลไกการเกิดโรคดังกล่าวจึงสาคัญ เพื่อเภสัชกรประจาร้านยาจะสามารถพูดคุยและให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ความรู้ในการเลือกแนะนายาหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ่ายได้ในร้านยาก็เป็นปัจจัยที่สาคัญ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพในการใช้ยา และส่งเสริมบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกลไกการเกิดอาการทางด้านประสาท
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับประเภทและการประเมินอาการนอนไม่หลับ ซึมเศร้า และความกังวล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาหรือการรักษา และให้คาแนะนาที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
E-mail : admin@pat.or.th