การประชุมวิชาการ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน
ชื่อการประชุม เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะและโรคไมเกรน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เอส 31
วันที่จัดการประชุม 16 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คาแนะนาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมโรคไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเหล่านี้จ ึงมาใช้บริการที่ร ้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสาคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ เพราะโรคไมเกรนเป็นโรคหนึ่งที่ท าให้ผู้ป่วยต้องทรมานจากความปวด บางรายปวดรุนแรงมากจนทางานไม่ได้ ต้องขาดงาน ทาให้สูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย ถ้าเป็นบ่อยมากเป็นรุนแรงมาก ๆ ก็ทาให้เสียสุขภาพจิต วิตกกังวลว่า อาจจะเป็นเนื้องอกในสมอง เสียสมรรถภาพการเรียนการทางาน ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
การจัดประชุมวิชาการของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ และร่วมกันปลูกจิตสานึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
คำสำคัญ
Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications
วิธีสมัครการประชุม
E-mail : admin@pat.or.th