การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-012-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่จัดการประชุม 21 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์โรคหัวใจเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพบว่าโรคหัวใจบางประเภท เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (Atrial fibrillation) ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติ (valve heart diseases) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีความจำเป็นต้องรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (thromboembotism)การเกิดอัมพฤกค์โดยภาวะดังกล่าวสามารถรักษาและป้องกันด้วยยาด้านการแข็งตัวของเลื่อดซึ่งยาที่มักใช้อย่างแพร่หลายคือยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพต่อการรักษาหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้แต่ทั้งนี้ยา warfarin เป็นยาที่ต้องได้รับเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยาการติดตามประเมินการแข็งตัวของเลือดด้วยการควบคุมระดับ INR อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องให้อยู่ในช่วงคำเป้าหมายอันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในผู้ป่วยที่ใช้ยา
เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย service plan ของกระทรวงสาธารณสุข และคว่ามร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขนั้น คณะแพทยศาสตรโดยศูนย์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความมุ่งหมายในการพัฒนาหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน เพื่อตอบสนองต่อ service plan กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ในโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารินให้เป็นมาตรฐานและอ้างอิงตามหลักฐานวิชาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน
คำสำคัญ
เครือข่าย, การดูแล, วาร์ฟาริน
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์โรคหัวใจ 5196 ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ โทร.5196 ผู้ประสานงานโครงการ น.ส. สุนิษา สุขเนียม โทร.5196