การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-022-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 -22 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการเหตุผล: การฝึกอบรมระยะสั้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม รูปแบบการดำเนินการด้านสุขภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เน้นความรู้และเทคโนโลยีร่วมสมัย ที่สำคัญต่อการพัฒนางานเภสัชกรรม ในเรื่อง การจัดการการเงิน การคลังสาธารณสุข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ
คำสำคัญ
การฝึกอบรมระยะสั้น, การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วิธีสมัครการประชุม
Online