การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-018-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนโฮเทล คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 19 -20 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ศิษย์เก่า เครือข่ายเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 และเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขของประเทศ นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติแล้ว 19 รุ่น ซึ่งได้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมชุมชน เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรรมการตลาด เภสัชศาสตร์ศึกษา และอื่น ๆ กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สมดังเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร
อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนให้การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้นเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care โดยลักษณะกิจกรรมของโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้สูงอายุ แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพในสังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้สูงวัย แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของคณะ เป็นการร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายทางวิชาชีพ เครือข่าย / องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย
คำสำคัญ
นวัตกรรมการบริบาลผู้สูงอายุ