การประชุมวิชาการ
การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
ชื่อการประชุม การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-027-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 01 -02 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และผู้ที่สนใจจำนวน 120 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาล เป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปฏิบัติงานต้องใช้การประสมประสานทั้งศาสตร์ ทางด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล และศิลป์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นที่ทราบดีว่าการสื่อสารเป็นหัวใจของผลลัพธ์ทางการรักษา แต่การสื่อสารมีรายละเอียดที่ควรใส่ใจหลายมิติ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างเภสัชกรและบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรม การสื่อสารเพื่อการบริหารกลุ่มงานการสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับสหสาขาวิชาชีพที่ต้องร่วมกันทำงานเพื่อคนไข้ และที่สำคัญคือ การสื่อสารกับคนไข้เพื่อผลลัพธ์และบริการที่น่าประทับใจอีกทางมิติใหม่ทางด้านการสื่อสารกับคนไข้รวมทั้งประชาชนคือการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะมีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษา และบริการที่ประทับใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ และบริการที่ประทับใจ
คำสำคัญ
สื่อสารในงานเภสัชกรรม , ผลลัพธ์ทางการรักษา , บริการที่ประทับใจ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 2,500 บาท (สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562) ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการประชุมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน