การประชุมวิชาการ
การประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Precision Animal Models in Cancer Research
ชื่อการประชุม การประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Precision Animal Models in Cancer Research
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 03 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ / นักวิจัย จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง และหาวิธีการรักษาและพัฒนายาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และหลายปีที่ผ่านมาพบว่า มีงานวิจัยมากมายศึกษากลไกการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล และพัฒนาหาสารต้านมะเร็งทั้งในเซลล์เพาะเลี้ยงและแบบจำลองสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตามการศึกษาโดยใช้แบบจำลองสัตว์ทดลองมีข้อจำกัด กลไกของโปรตีนบางชนิดแสดงผลการศึกษาที่ไม่ชัดเจนในแบบจำลองสัตว์ทดลองเมื่อเทียบกับการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยง หรือการศึกษาในแบบจำลองสัตว์ทดลองยังไม่สามารถตอบคำถามงานวิจัยในระดับโมเลกุลได้เนื่องจากความซับซ้อนของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองสัตว์ทดลองโดยนำเทคโนโลยีทางพันธุกรรมเข้ามาใช้ศึกษาบทบาทของยีนหรือโปรตีน เพื่อสามารถศึกษากลไกระดับโมเลกุลในสัตว์ทดลองและสามารถตอบคำถามงานวิจัยได้ในระดับโมเลกุลได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การใช้แบบจำลองที่มีความเฉพาะเจาะจงในสัตว์ทดลองนั้น เป็นแบบจำลองหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถควบคุมพันธุกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ไปเช่นเดียวกับที่เกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์ รวมถึงสามารถทดสอบการให้ยาหรือสารเคมีทั้งชนิด และปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคลในระดับยีน (Personalized medicine) ซึ่งในแบบจำลองนี้เราสามารถควบคุมการทำงานของยีนได้ ทั้งในความจำเพาะต่อชนิดของเนื้อเยื่อ (Tissue-specific) และความจำเพาะต่อช่วงเวลา (Time-specific) เช่นการเกิดการทำงานของยีนกลายพันธุ์ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดเนื้องอก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในแบบจำลองสัตว์ทดลองยังจำเป็นต้องมีการพัฒนา เนื่องจากกลไกในการเกิดมะเร็งแตกต่างกัน รวมถึงการควบคุมในระดับพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งแต่ละชนิด จึงนำมาสู่โครงการการจัดงานประชุม “Precision Animal Models in Cancer Research”
ในโครงการนี้จึงได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบจำลองสัตว์ทดลองทางด้านมะเร็งที่ได้รับการยอบรับในวงวิชาการ ได้แก่ Professor Xiang Gao และ Professor Geng Liu จาก Model Animal Research Center, Nanjing University ประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองสัตว์ทดลองที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม เพื่อใช้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของยีนต่อการการเกิดโรคมะเร็ง Professor Yoshihiro Hayakawa จาก Institute of Natural Medicine, Toyama University ประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบจำลองสัตว์ทดลองในการศึกษาภูมิคุ้มกันมะเร็ง และในการทดสอบฤทธิ์ของสารต้านมะเร็ง
ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาจารย์นักวิจัยที่ทำการศึกษาวิจัยทางด้านสารที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง และการหาเป้าหมายใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยคณะผู้จัดงานจากกลุ่มวิจัยการประเมินความเป็นพิษและประสิทธิภาพของยาและสารเคมีขั้นพรีคลินิก (Preclinical Toxicity and Efficacy Assessment of Medicines and chemicals; PTEAM) สามารถนำมาจัดกลุ่มงานวิจัยตามตารางที่ 1 เพื่อแสดงแนวทางในการร่วมมือทางด้านวิจัยตามความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ทางคณะผู้จัดงานกลุ่มวิจัย PTEAM ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Model Animal Research Center, Nanjing University ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลองสัตว์ทดลองและ Institute of Natural Medicine, Toyama University ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้แบบจำลองสัตว์ทดลองเพื่อพัฒนาเป็นยาใหม่ งานประชุมนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในสร้างกลุ่มร่วมมือทางด้านวิจัยระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านการใช้แบบจำลองสัตว์ทดลองในการศึกษาทางพรีคลินิก และวางแผนความร่วมมือในการวิจัยยาต้านมะเร็งและเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย ระหว่างสถาบัน และพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดในการออกแบบงานวิจัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน