การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Everything about pharmaceutical pricing
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Everything about pharmaceutical pricing
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ราคายาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ในปัจจุบันหากกล่าวถึงราคายาอาจหมายความถึงราคายาได้หลายประเภทเช่น ราคายาเบิกจ่าย ราคายาข้างกล่อง ราคาต้นทุนยาสำหรับโรงพยาบาล ราคายาอ้างอิง หรือ ราคากลางสำหรับจัดซื้อยา รวมไปถึงการประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของยา เมื่อความเข้าใจในนิยามของราคายาแต่ละชนิดไม่ชัดเจนจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายทางด้านยาของรัฐ หรือโรงพยาบาลซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Everything about pharmaceutical pricing ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและแนวคิดในการกำหนดราคายาแต่ละประเภท การนำไปใช้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปใช้ให้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องในแต่ละบริบท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับนิยามและแนวคิดในการกำหนดราคายาแต่ละประเภท การนำไปใช้ และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของยา
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการนำราคายาแต่ละประเภทไปใช้ในแต่ละบริบท รวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท