การประชุมวิชาการ
โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการรับจดแจ้งเครื่องสำอางสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุชจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
ชื่อการประชุม โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการรับจดแจ้งเครื่องสำอางสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุชจังหวัด ปีงบประมาณ 2562
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-013-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 -24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้การรับจดแจ้งเครื่องสำอางทั่วประเทศอยู่ที่ส่วนกลางคือ สำนักกรรมการอาหารและยา โดยประมาณการรับคำขอมีจำนวน 800 - 1000 คำขอต่อวัน เพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาดที่ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียว จึงเห็นควรมอบอำนาจให้ส่วนภูมิภาครับจดแจ้งเครื่องสำอางเพื่อการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่อยู่ในจังหวัดที่ตนรับผิดชอบครบทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการมอบอำนาจการต้องจัดรมเชิงปฏิบัติการส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพื่อให้มีความสามารถในการรับจดแจ้งเครื่องสำอางค์ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลางซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาครับจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้ารวมทั้งสถานที่เก็บเครื่องสำอางในจังหวัดนั้นนั้นซึ่งเป็นภารกิจที่เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารราชการ บริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดทิศทางนโยบายและแนวทางกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเครื่องสำอาง
3. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทางการจดแจ้งเครื่องสำอางค์
คำสำคัญ
การรับจดแจ้ง เครื่องสำอาง มอบอำนาจ