การประชุมวิชาการ
การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวของยาเคมี”
ชื่อการประชุม การอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวของยาเคมี”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน - กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) และผู้สนใจ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผลการศึกษาความคงตัวของยาเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตำรับยา ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการศึกษาความคงตัวของกลุ่มยาเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียนและได้เพิ่มรายละเอียดแนวทางการศึกษาที่เป็นบริบทสำหรับประเทศไทย เพื่อพิจารณาในการอนุมัติคำขอการขึ้นทะเบียนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตำรับยาต่างๆ จึงจำเป็นที่เภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและได้รับข้อมูลที่ทันสถานการณ์เกี่ยวกับการศึกษาความคงตัวของยาเพื่อสามารถเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอในรูปแบบตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดได้อย่างถูกต้อง

ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “การศึกษาความคงตัวของยาเคมี” ใน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ และให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าว มาอบรมแก่เภสัชกรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) หลักเกณฑ์การศึกษาความคงตัวของยาเคมีตามมาตรฐานอาเซียน
2) การศึกษาความคงตัวแบบ Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and Product
3) การศึกษาสำหรับ Photo stability of New drug Substance and drug product & In use stability study
4) แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารด้านการศึกษาความคงตัวของยา
คำสำคัญ
ASEAN Stability Guideline, Bracketing & Matrixing Design, Photo Stability, Registration for Chemical Drug Product , ASEAN Variation Guideline
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rapatregistration.com