การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยาสำหรับประชาชน
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยาสำหรับประชาชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา กำหนดให้ มีเอกสารกำกับยาสำหรับสำหรับประชาชนประกอบในการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยประกาศให้ใช้ แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา (guideline for leaflet development) เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และควรทำการทดสอบเนื้อหาในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน กับผู้บริโภคก่อนนำไปใช้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือผู้มีโอกาสใช้ยาเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาเอกสารกำกับยา โดยไม่ใช่คำนึงถึงแต่เพียงเนื้อหาที่ต้องการให้จากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าเอกสารกำกับยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจ และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามสภาพการใช้งานจริง รวมถึงเอกสารกำกับยาหรือข้อมูลยาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และเป็นข้อมูลกลางสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อให้ผู้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอกสารกำกับยาสำหรับสำหรับประชาชนอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ ในการเผยแพร่ข้อมูลยาสู่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีกลวิธีพัฒนาการศึกษาและการให้ความรู้ต่อเนื่องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งแนะนำให้องค์กรควบคุมยาเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยเน้นที่ฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้องเข้าถึงง่าย เนื่องจากมีหลักฐานชี้ว่าจะช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาไม่เหมาะสม อาทิ เชื้อดื้อยา และลดการใช้ยาในทางที่ผิด รวมถึงอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการจัดทำและทดสอบเอกสารข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลยาสำหรับประชาชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาให้ผู้รับอนุญาตยาและเจ้าหน้าที่ มีองค์ความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับสำหรับประชาชน สามารถตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารกำกับยาสำหรับสำหรับประชาชนได้เหมาะสมตามแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา (guideline for leaflet development)
๒. เพื่อพัฒนาให้ผู้รับอนุญาตยาและเจ้าหน้าที่ สามารถทดสอบประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลของเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนตามผลการทดสอบให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
คำสำคัญ
การจัดทำเอกสารกำกับยา (guideline for leaflet development)