การประชุมวิชาการ
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15
ชื่อการประชุม การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-026-08-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชนั่ นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 05 -09 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (health economic evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อท าให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดย HITAP ได้จัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และสาธารณสุขขึ้นทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ หลักสูตรเบื้องต้น เหมาะส าหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ไม่มี ความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรนี้เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เรียนรู้ความส าคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการน าผลการประเมิน ไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมส าหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อน าไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรมหรือแบบจ าลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันมี commercial software หลาย ชนิดที่สนับสนุนการสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม แบบจ าลองดังกล่าวมีราคาสูงและต้อง เสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel® ซึ่งหาได้ ง่าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่น ๆ
การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
3. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจั
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและค่าลงทะเบียน หลักสูตร ชำระเงินภายใน วันที่ 31 พ.ค. 2562 ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2562 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรเบื้องต้น 6,500 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท* หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 13,000 บาท 15,000 บาท 7,000 บาท** * โควตานักศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นจ านวน 10 คน ** โควตานักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการจ านวน 5 คน กรุณาสมัครออนไลน์พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงินได้ที่ http://training.hitap.net/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วม ประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าหนดสามารถขอรับหน่วยกิต CME CPE และ CDEC ได้