การประชุมวิชาการ
การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-025-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 02 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน ประสิทธิภาพการจัดบริการการควบคุมค่าใช้จ่าย การพัฒนาบริหารจัดการของหน่วยบริการให้ดียิ่งขึ้น และเป็น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ช่วยในการตัดสินใจด้านการวางแผนการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุขยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ ประกอบการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุน ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นักวิชาการ นักวิจัยจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการวิเคราะห์ และเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนทาง การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ การควบคุม ค่าใช้จ่ายในหน่วยบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของ ประเทศในอนาคต
การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ต้นทุนฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และ นักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ต้นทุนฯ โดย เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ต้นทุนฯ ตลอดจนการนำผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนไปใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ต้นทุนและการจัดบริการทางการแพทย์
หลักสูตรที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนความเจ็บป่วยและต้นทุนของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิเคราะห์เพื่อประเมินต้นทุนทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในหน่วยบริการ รวมทั้งการฝึกทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ต้นทุนความเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยง และต้นทุนของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลสุขภาพ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและค่าลงทะเบียน หลักสูตร ชำระเงินภายใน วันที่ 30 เม.ย. 2562 ชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2562 สำหรับนักศึกษา หลักสูตรที่ 1 6,500 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท* หลักสูตรที่ 2 6,500 บาท 7,500 บาท 4,500 บาท* * โควตานักศึกษาหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 จ านวนหลักสูตรละ 10 คน o กรุณาสมัครออนไลน์พร้อมส่งหลักฐานการช าระเงินได้ที่ http://training.hitap.net/ ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) o ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา o ผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าหนดสามารถขอรับหน่วยกิต CPE CME และ CDEC ได้