การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Does Pharmaceutical Care Increase Patient’s Quality of Life and How to?
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Does Pharmaceutical Care Increase Patient’s Quality of Life and How to?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 21 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยา เภสัชกรสาขาอื่น บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 80 คน และ นิสิตบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การประเมินผลลัพธ์ของยาหรือการบริบาลต่าง ๆ ทางด้านยาและสุขภาพ ประกอบด้วยผลลัพธ์ 3 ด้าน คือ ผลลัพธ์ทางด้านคลินิก ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผลลัพธ์ทางด้านความเป็นมนุษย์หรือคุณภาพชีวิต ซึ่งผลลัพธ์ทางด้านคลินิกและเศรษฐศาสตร์ในการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางด้านคลินิกและสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ ในขณะที่ผลลัพธ์ทางด้านคุณภาพชีวิตยังไม่มีความชัดเจน และแนวคิดคุณภาพชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์อาจจะยังมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Does Pharmaceutical Care Increase Patient’s Quality of Life and How to? ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของคุณภาพชีวิตและการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริบาลด้านยาที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการประเมินผลลัพธ์ทางด้านคุณภาพชีวิตของการใช้ยาและการบริบาลด้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 1,700 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 2,500 บาท