การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Pain management and Antihistamine for Allergy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “Nutrition for NCDs, Pain management and Antihistamine for Allergy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส และเภสัชกรที่สนใจจำนวน 150-180 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้า พลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยในเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดการอาการปวดในร้านยา และการใช้ยากลุ่ม Antihistamine สำหรับอาการแพ้ที่พบบ่อยในร้านยา โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในเรื่องของการวินิจฉัยโรค แนวทางการดูแลผู้ป่วย และการดูแลด้านโภชนาการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการอาการปวดในร้านยา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับใช้ยากลุ่ม Antihistamine สำหรับอาการแพ้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,300 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถติดต่อสอบถามที่ ภญ. ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 02-071-2885 หรือ 091-004-8144 อีเมลล์ chutiwansri@cpall.co.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562