การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2562
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-04-2562
สถานที่จัดการประชุม เดอะ คอนเน็คชั่น เซมินาร์ เซ็นเตอร์ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 25 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สังกัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคท้องเสียและริดสีดวงทวาร ถือได้ว่าเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบได้มากที่สุดโรคหนึ่งในร้านยา และได้ก่อความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันวิวัฒนาการและองค์ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนารุดหน้าไปมาก ทำให้การรักษาโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและลุกลามไปสู่อาการเรื้อรังได้ ซึ่งหากผู้ป่วยซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับประทานเอง อาจทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นจึงควรปรึกษาเภสัชกร รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพื่อให้ได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ รวมคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย
เภสัชกรชุมชน ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ที่ได้เจอกับผู้ป่วย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว โดยการอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค และเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับอาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ Probiotics ในการป้องกันและรักษาโรคท้องเสียได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้และการป้องกัน
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคริดสีดวงทวาร และสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้อย่างเปิดเผย
- เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3015467, 090-9311878, e-mail: siwakarn.p@dksh.com ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 800 บาทและต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เมษายน 2562