การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “Transformed Pharmacist: เภสัชกรพันธุ์ใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “Transformed Pharmacist: เภสัชกรพันธุ์ใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-011-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม รามาดา บาย วินด์แฮม อ่าวนาง จังหวัดกระบี่
วันที่จัดการประชุม 19 -21 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถิติของผู้สูงอายุในประเทศไทย เมื่อปี 2560 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2564 และเมื่อสิ้นปี 2561 พบว่ามีผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ นั้นหมายความว่าประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก และคาดว่าจะมีประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีละประมาณ 1 ล้านคน ในขณะเดียวกันนี้สิ่งที่สังคมกำลังพบอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุกว่าร้อยละ 30 ยังคงไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพ และความมั่นคงทางรายได้
“วิชาชีพเภสัชกรรม” เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยาการควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งการดำเนินการปรุงยาและการขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบบริการทางสุขภาพโดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ บทบาทของเภสัชกรมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัยในด้านการใช้ยา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นเพื่อการขับเคลื่อนระบบบริการทางสุขภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่วิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและร่วมกันเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมรอบด้าน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน การสะสมเงินเพื่อสำรองไว้ใช้จ่าย การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพร่างกาย การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมด้านสังคม ทัศนคติการดำเนินชีวิต และการสร้างความเข้าใจในวัยสูงอายุให้ตนเองได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เป็นต้น
ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล การออกแบบเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น การสร้างความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนก่อนวัยสูงอายุได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการ การเสวนาโดยผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ และมีนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และพัฒนาวิชาชีพของต่อไป
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจถึงทิศทางการบริการสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
• เพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล การออกแบบเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
• เพื่อให้เภสัชกรเกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน
• เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบสุขภาพให้ประชาชนก่อนวัยสูงอายุได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ/Healthcare / disruptive technology/Nutraceutical and anti-aging
วิธีสมัครการประชุม
http://regist.pharmacy.psu.ac.th/pharmacist4.0/index.php