การประชุมวิชาการ
โครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 11 เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน Change for safety
ชื่อการประชุม โครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 11 เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน Change for safety
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-010-06-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา
วันที่จัดการประชุม 12 -20 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนแนวคิด, ชีวิตเปลี่ยน, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้กำหนด 4 Excellence Strategies โดยมี People Excellence Strategies เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งมีความสุข ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญการเพิ่มคุณภาพ และมาตรฐานในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยปัจจัยที่สำคัญคือการส่งเสริมความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูง โรงพยาบาลยะลามีวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ มีศักยภาพเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเขตสุขภาพที่ 12 ภายใต้เครือข่ายที่เข้มแข็งและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายในด้านการพัฒนาคน โรงพยาบาลยะลาจึงได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวการนำแนวคิดใหม่มาพัฒนาระบบงานในโรงพยาบาลและเครือข่าย และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าต่อไป ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2559-2561 โดยการประเมินด้านวิทยากรคิดเป็นร้อยละ 88.94, 81.66 และ 91.57 ตามลำดับ ด้านขั้นตอนการบริการ คิดเป็นร้อยละ 81.99, 83.40 และ 84.66 ตามลำดับ ด้านอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 80.65, 80.13 และ 86.20 ตามลำดับ ด้านคุณภาพการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ 84.48, 86.19 และ 88.48 ตามลำดับ
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ร่วมกับ PCT ศัลยกรรม PCT กุมารเวชกรรม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จึงได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ โรงพยาบาลยะลาครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพได้รับความรู้ด้านวิชาการ และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพที่ 12
คำสำคัญ
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจทั้งในโรงพยาบาลยะลาและเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 12
วิธีสมัครการประชุม
-