การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 15
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 15
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-018-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 13 -14 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) ครั้งที่ 15 ขึ้น ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายได้มีเวทีแสดงผลการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถของโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายคลินิกโรคหืด ซึ่งสามารถนำโปพัฒนาและปรับปรุงให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายๆ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ปวยที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาโรคหืดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครือข่ายได้มีเวทีแสดงผลการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถของโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเครือข่ายคลินิกโรคหืด ซึ่งสามารถนำโปพัฒนาและปรับปรุงให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายๆ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ปวยที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาโรคหืดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
คำสำคัญ
Easy Asthma, COPD Clinic Network, เครือข่ายคลินิกโรคหืด, ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย
วิธีสมัครการประชุม
email : eacc-network@hotmail.com