การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-04-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 29 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) - 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย” ใน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าวมาอบรมให้ความรู้แก่เภสัชกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2) ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักด่านอาหารและยา และกองแผนงานและวิชาการ ที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
3) ทราบวิธีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์และการร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
คำสำคัญ
Cosmetic Regulations, Adverse Product Reaction Report, Health Products Classification
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.rapatregistration.com - รับเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น