การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง
ชื่อการประชุม โครงการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-018-06-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 20 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์จากแหล่งฝึกงาน เภสัชกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ต่อวัน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เครื่องสำอางได้ถูกจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ ระบบนาโนเวสซิเคิล และระบบไมโคร/นาโนอิมัลชัน เพื่อประโยชน์ในการนำส่งสารสำคัญทางผิวหนัง การเพิ่มความคงตัวให้สารสำคัญในตำรับ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิศักย์ตามต้องการ ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจึงมีความสนใจที่จะเรียนรู้ระบบนำส่งเหล่านี้เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำไปแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดการประชุมอบรมวิชาการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการประชุมอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้นาโนเทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้ระบบไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน และลิโพโซม อันประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมระบบนาโนเหล่านี้และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สารเคมีส่วนประกอบ เครื่องมือ และขั้นตอนในการเตรียมให้ได้มาซึ่งระบบเหล่านี้ การตรวจสอบ และการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยเฉพาะการศึกษาการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังของสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ผู้จัดการประชุมได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการทดลองเตรียมระบบนาโนเหล่านี้และได้เรียนรู้วิธีการประเมินการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังแบบนอกกายโดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมครั้งนี้เข้าใจในส่วนของทฤษฎีมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมระบบไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน และลิโพโซม รวมทั้งการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังแบบนอกกายของสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลได้
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
(1) สมัครผ่านหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) (ภายใน 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562) (2) อัตราค่าลงทะเบียน - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท่านละ 7,000 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท่านละ 12,000 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่านละ 7,000 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่านละ 6,000 บาท - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 วัน ท่านละ 22,000 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ สามารถเลือกเรียนเป็นรายวันได้