การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-017-06-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 14 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง รวมถึงเภสัชกรและนักวิทยาศาตร์ที่มีความสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สารลดแรงตึงผิว (surface active agent : surfactant) นับเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของเครื่องสำอางทั้งหมด การนำเอาสารลดแรงตึงผิวมาประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางนั้นมีอย่างกว้างขวางด้วยคุณประโยชน์มากมาย ในเครื่องสำอางนั้นสารลดแรงตึงผิวจะใช้สำหรับทำความสะอาด, เป็นสารก่อโฟม, เป็นสารเพิ่มความหนืด, เป็นสารก่ออิมัลชัน, เพิ่มการละลายและการซึมผ่านผิวหนังของสารสำคัญ อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ คุณสมบัติที่เด่นของโมเลกุลสารลดแรงตึงผิว คือ เป็นสารที่มีคุณสมบัติเข้ากันได้กับทั้งน้ำและน้ำมัน สามารถเรียงตัวมีโครงสารพิเศษในรูปแบบไมเซลล์โดยส่วนที่ชอบไขมัน (lipophilic) จะหันเข้าหาไขมันและส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic) ที่เข้ากับน้ำ การเรียงตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้
การนำเอาสารลดแรงตึงผิวมาใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ถือเป็นการประยุกต์ใช้ทั่วไปของสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอาง เมื่อผิวหนังและเส้นผมสกปรกเกิดขึ้นจากสิ่งสกปรก 2 ประเภทด้วยกัน คือ อนุภาคของแข็ง หรือฝุ่นจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และคราบน้ำมันจากไขมันธรรมชาติที่ผลิตในรูขุมขน ซึ่งอาศัยแรง Van der Waals ยึดติดอยู่บนเส้นผมและผิวหนัง แม้ว่าการล้างผิวด้วยน้ำสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกไปได้ แต่คราบน้ำมันมักจะยังคงหลงเหลืออยู่กับผิวของผมและผิวหนัง สารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอางสำหรับชำระล้างช่วยกำจัดคราบมัน โดยส่วนของโครงสร้างด้านที่ชอบไขมันจะดึงดูดและเรียงตัวไปกับคราบน้ำมันบนพื้นผิวของผมและผิวหนัง ในขณะเดียวกันปลายด้านที่ชอบน้ำของโมเลกุลหันเข้าหาน้ำช่วยเพิ่มความชอบน้ำ และช่วยให้ไขมันที่ติดอยู่หลุดออกจากผิวหรือผมเมื่อชำระล้างด้วยน้ำ
ด้วยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทในเครือ NIKKOL Group ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่าย ทั้งทางด้านวิชาการ เช่น มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้ไปศึกษาดูงาน ร่วมอบรมวิชาการ และฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพทางเภสัชกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น และมีความคิดที่จะมีการพัฒนางานวิจัยร่วมกันทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอนาคต ในการนี้หน่วยวิจัยเครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทในเครือ NIKKOL Group ประเทศญี่ปุ่น จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties Of Surface Active Agent And Its Applications For Cleansing Products ถือเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศ ร่วมถึงผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้สารลดแรงตึงผิวอื่นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรรวมถึงนักวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางได้เรียนรู้คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของสารลดแรงตึงผิว แนวทางในการพิจารณาเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวให้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ชำระล้างรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อผิวหนัง เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการแพ้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง(www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ลงทะเบียนภาคบรรยายและปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท - ลงทะเบียนภาคบรรยายเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-8454 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th