การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารโมเลกุลขนาดเล็กและชีววัตถุด้วยวิธี LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูง (Qualitative Analysis of Small Molecules and Biologics Using High Resolution-Based LC-MS/MS)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารโมเลกุลขนาดเล็กและชีววัตถุด้วยวิธี LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูง (Qualitative Analysis of Small Molecules and Biologics Using High Resolution-Based LC-MS/MS)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-016-04-2562
สถานที่จัดการประชุม อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 05 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, นิสิต นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, นักวิ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) ชนิดความละเอียดสูง (high resolution) เป็นวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความสามารถในการตรวจสารปริมาณน้อยได้อย่างจำเพาะเจาะจง วิธีการนี้จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายแขนง เช่น การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างของสารทางธรรมชาติ การหาโครงสร้างของสารเมแทบอไลต์ของยา และการลำดับของกรดอะมิโนของยาชีววัตถุ เป็นต้น
ทั้งนี้วิธีการวิเคราะห์ด้วย LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูงมีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการวิจัยและพัฒนายา โดยได้นำมาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวยาออกฤทธิ์ สารเมแทบอไลต์ของยาหรือสารปนเปื้อน (related substances และ degraded products) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์และการผลิต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการประเมินประสิทธิศักย์ (efficacy) และความปลอดภัย (safety) ของยาในการขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั่วโลก แม้ว่าวิธีการวิเคราะห์ด้วย LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูงจะถูกจัดให้เป็นวิธีมาตรฐานสากลในการวิเคราะห์ยาเชิงคุณภาพ แต่องค์ความรู้ดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในอุตสาหกรรมวิจัยแลพัฒนาตัวยาใหม่ในต่างประเทศ และยังไม่แพร่หลายในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศไทย
ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารด้วยวิธี LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูงนั้นจะช่วยให้การวิจัยและพัฒนาตัวยาใหม่และสารจากสมุนไพรในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท AB SCIEX (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท MP Medgroup จำกัด จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญในการใช้ LC-MS/MS ชนิดความละเอียดสูงมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หลักการ และวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารโมเลกุลขนาดเล็กและชีววัตถุด้วยเครื่องมือ liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) ชนิดความละเอียดสูง (high resolution)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (www.pharm.chula.ac.th/ce) ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน