การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-017-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม เมโทร โพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 10 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนจำกัดไม่เกิน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทักษะและความสามารถในการสื่อความเป็นภาษาอังกฤษถือได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุค Digital โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ การตระหนักรู้ถึงหัวใจของการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องและด้วยความมั่นใจ ตลอดจนการมีมารยาทสากลที่ดีในการติดต่อสื่อสารทางวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อ หรือรับบริการในโรงพยาบาล หรือร้านยา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นสากลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนมรรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารและให้บริการทางเภสัชกรรมอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความกับผู้มารับบริการเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
Essential English, Communication Skills, Pharmacists, Training, Trainers
วิธีสมัครการประชุม
Online