การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019” ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-023-10-2562
สถานที่จัดการประชุม จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 04 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ จ้านวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันนี้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการควบคุมเบาหวานให้ระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ระยะแรกและควบคุมให้ดีต่อเนื่อง มีผลดีในการป้องกันและชะลอโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาว ผู้ป่วยเบาหวานบางรายที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ไม่ดีทั้งที่ใช้ยาเม็ดลดระดับน้้าตาลหลายชนิด มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลิน เพื่อให้ทีมรักษาเบาหวาน ได้มีความรู้และมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลินได้เหมาะสม สมาคมฯ จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อินซูลินขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการบริหารยา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ในที่สุด โดยเนื้อหาต่างๆ ระบุไว้ในกำหนดการ
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความมั่นใจในการสั่งการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลินได้เหมาะสม
4.2 เพิ่มความรู้ และความชำนาญให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ มั่นใจในการบริหารยาทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 120 ท่าน (อาจปิดรับก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน) หมายเหตุ หากลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ให้รีบแจ้งยกเลิกทันทีที่ทราบ เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจได้เข้าร่วมอบรมต่อไป