การประชุมวิชาการ
Updated in skin disorders and adverse skin reactions
ชื่อการประชุม Updated in skin disorders and adverse skin reactions
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-06-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ จำนวน ๕0 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องโดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ (1) จัดการประชุมวิชาการและ (๒) การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม 10 หน่วยกิตต่อปี ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่องโรคผิวหนังและการประเมินการจัดการแพ้ยาหรืออาการอันไม่พึงประสงค์อื่นๆ ของโรคผิวหนัง เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้กับเภสัชกร ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังต่างๆ และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา รวมทั้งแนวทางการใช้ยารักษาในปัจจุบันตลอดจนการปฏิบัติตัวเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย และยังมุ่งเน้นให้สามารถประเมินการจัดการแพ้ยาหรืออาการอันไม่พึงประสงค์จากประสบการณ์การทำงานจริงของวิทยากร เพื่อให้เภสัชกรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารยา ได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่มักพบได้บ่อยอย่างอาการผมร่วง ทางสถาบันหลักจึงเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการผมร่วง แนวทางการรักษา และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เภสัชกรได้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
๒. เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินการจัดการแพ้ยาหรืออาการอันไม่พึงประสงค์อื่นๆ ของโรคผิวหนัง
คำสำคัญ