การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมวิชาการ From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมวิชาการ From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-004-07-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่จัดการประชุม 04 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ โดยกำหนดให้เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องปีละอย่างน้อย 10 หน่วยกิต และรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ภายในเวลา 5 ปี ในรูปแบบต่างๆเช่น การอ่านบทความวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เป็นต้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการร่วมสร้างกิจกรรมทางวิชาการให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้สภาเภสัชกรรม ได้เห็นความสำคัญในการจัดโครงการวิชาการสัญจร เพื่อเน้นการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมการปฏิบัติ และส่งเสริมการทำวิจัยจากงานประจำ (routine to research: r to r) ที่สามารถช่วยในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมและงานด้านเภสัชกรรมคลินิกที่เภสัชกรโรงพยาบาลรับผิดชอบ ซึ่งการทำวิจัย r to r ดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan รวมใจก้าวไกล 4.0) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกิจกรรมวิชาการสัญจรนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งด้านเภสัชกรรมคลินิกและการทำวิจัย ในกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาลของคณะเภสัชศาสตร์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมคลินิกและการทำวิจัยแก่อาจารย์ประจำแหล่งฝึกและเภสัชกรโรงพยาบาล
2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการและการทำวิจัยระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่ายแหล่งฝึกโรงพยาบาล
3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการให้บริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
4) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการกับภาคเภสัชกรรมการปฏิบัติระหว่างอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลอาจารย์ประจำแหล่งฝึกโรงพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน https://goo.gl/forms/PEJf116EicDY3Ed73 สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail: juntip.k@msu.ac.th โทรศัพท์ 0892051878