การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Good Review Practice
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Good Review Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-015-03-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 25 -26 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและการมีผู้ประเมินภายในที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญยิ่งต่อภาระกิจในด้านการพิจารณาทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระบวนการการสร้าง Internal Reviewers สำหรับการประเมินเอกสารในกระบวนการพิจารณาทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะส่งผลให้กระบวนพิจารณามีความคล่องตัวขึ้นและลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือ External Reviewers โดยมีเป้าหมายลดระยะเวลาการพิจารณาเอกสารหรือทะเบียนตำรับในอนาคต รวมถึงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ในกลยุทธ์ ข้อที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรนั้น ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงเห็นสมควรพัฒนาบุคลากรทางด้านการฝึกทักษะและความรู้ของ Internal Reviewers
ในการนี้ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีความรู้และทักษะในการประเมินทะเบียนตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน Good Review Practice ด้าน Critical thinking และด้านการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท