การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “The 4th UKM-TU Joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-003-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 2003 และ 2007 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 25 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย อาจารย์ เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การทำวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
เมื่อนักวิจัยดำเนินงานจนสำเร็จ นักวิจัยควรจะได้เผยแพร่ผลงานที่ทำในช่องทางที่เหมาะสม เนื่องจากงานวิจัยที่
ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือเผยแพร่ในช่องทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้นักวิจัยท่านอื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือเรื่องที่ใกล้เคียงไม่สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ได้ จึงเหมือนกับว่างานวิจัยดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้น ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดทำโครงการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจะได้เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเด่นประจำปี นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายในการประชุมนี้ เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
2. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยในคณะเภสัชศาสตร์ กับนักวิจัยท่านอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คำสำคัญ
การวิจัย เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม และเภสัชกรรมอุตสาหการ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง http://www.pharm.tu.ac.th/rx-conference (ฟรีค่าลงทะเบียน)