การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 14 -16 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียน จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกันคือเน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (respiratory diseases) ขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงรายละเอียดด้านเภสัชวิทยาของยาต้านฮีสตามีนชนิดรับประทาน ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูก ยาขยายหลอดลมชนิดต่าง ๆ และยาชีววัตถุ ร่วมกับเนื้อหาในประเด็นอื่น เช่น ประโยชน์ของการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ การเลือกใช้เครื่องมือนำส่งยาทางระบบทางเดินหายใจในลักษณะต่าง ๆ การประยุกต์ใช้หลักการของจุลินทรีย์ในร่างกาย หรือ microbiome เพื่อรักษาโรคหืด การประเมินภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากกลุ่มยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs-exacerbated respiratory disease) นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคมะเร็งปอด การเลิกบุหรี่ อาการไอเรื้อรัง และการรักษาภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยยาปฏิชีวนะ รวมถึงการให้วัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจด้วย
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวทางการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้
2. อธิบายคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของยาที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น รวมถึงสามารถบอกความแตกต่างของยาแต่ละชนิดได้
3. เข้าใจและอธิบายบทบาทของเภสัชกรในการทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางคลินิก และปลอดภัย
4. เข้าใจและอธิบายหลักการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
5. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่
พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและลงทะเบียน - สมัครพร้อมชำระเป็นเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “Pharmacy Review and Update Series” หรือ - ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 หรือ 02-354-4326 หรือทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ในวันประชุม โปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ค่าลงทะเบียน - สมัครและโอนเงิน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทร/โทรสาร 02-644-4536/Email: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล) โทร. 02-644-8677-89 ต่อ 1125